Boğaziçi bilgisayar arıza takip

Bu değer banka sayım neticesinden büyükse fark fazlalık, küçükse fark noksanlık olarak raporun düşünceler kısmında gösterilir. Bütün bu değerlendirme işlemleri kırmızı tükenmez kalemle yapılır. Değerlendirmeyi yapan tarafından "Kontrol Edilmiştir. Asansör görevlileri içinde uygulama aynıdır. Bir güne ait değerlendirmeler bitirildikten sonra:. Bunlar banka sayım özet listesindeki sırayla tek nüsha olarak geçiş ücretleri değerlendirme günlük durum özet listesine mürekkeple geçirilir.

Gişe görevlilerinin fazlalık ve noksanlıkları ile aks sayıları fark­ları, her gişe görevlisinin haftalık noksan ve fazla cetvellerine bir nüsha olarak mürekkeple işlenir. Ek Bu liste ve cetvelleri tanzim eden görevli tarafından imzalanır ve Sorumlu Sayman tarafından tetkik edilip onaylandıktan sonra Sorumlu Saymanlıkça muhafaza edilir. Değerlendirmede kullanılan geçiş ücretlerini, değerlendirme günlük durum özeti, banka dekontları, banka sayım listesi, kompüter günlük raporu, gişe görevlisi raporu ve kompüter gişe görevlileri raporu sırası ile günlük olarak klasörlerde ve kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

Noksanlık fazlalıktan büyükse, fark gişe görevlisinin aylık tahsilat hatası olarak çıkar. Fazlalığın noksanlıktan büyük olması halinde başka bir işleme gerek yoktur.


  • iphone yazılım güncelleme yarım kaldı.
  • iphone 6s geçmişi görme!
  • Bogazici Bilgisayar - Ana Sayfa;
  • BEDAŞ İNTERNET SİTESİNİ ’DAHA HIZLI VE KOLAY HİZMET’ İÇİN YENİLEDİ.

Kay­dedilen hata miktarı kesilmesine başlanmadan evvel Gişe Görevlileri içinde aynıdır kendilerine tahsilat hataları miktarları yazılı olarak tebliğ edilir. Geçiş ücretleri dışında;. Saymanlık Veznesince, vezne alındısı karşılığında tahsil edilir. Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde bu ücretlerin tahsil edilebilmesi için sayman mutemedi olarak görevlendirilecek gişe kontrolörlerine zimmetle iki cilde kadar makbuz verilebilir Ek Geçiş ücretini ödemeden kaçan ve yakalanamayan araçlar için tespit edilmiş Ek plaka No. Ve ilgili sürücü ve araç sa­hibinin 10 gün içinde Saymanlığa cezalı geçiş ücretinin ödenmesi tebliğ edilir.

Cezalı ücretler Saymanlık Veznesince tahsil edilir. Tahsil edilebi­lenlerin karşısına vezne alındısı makbuzu No. Herhangi bir sebeple tahsili mümkün olmayan cezalı ücretlerinin sayılı Kanunun c t maddesi gereğince menfaat terkinine gidilmesiyle ilgili işlem yapılır. Bu form­da hasarı yapan şoförün imzası ve adresi ile araç sahibinin isim ve adresi bulunur. Formun bir kopyası sürücüye bir kopyası trafik polisine verilir.


  • Facebook sifre kirici android.
  • CK Enerji Boğaziçi Elektrik;
  • android konum bulma sorunu.
  • facebook sifre kirma yontemleri?
  • bilgisayar casusu 007 full;

Banka hizmetleri ve yapılacak hizmetler karşılığı ödenecek banka komisyonu, bu yönetmelik esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Hizmeti yapacak Banka Genel Müdürlüğü ile birlikte tanzim edilecek protokollerle tanzim ve tespit edilir. Banka Sayım Sonuçları Saymanlığa intikal ettikten sonra sayım so­nuçları , gişe görevlileri raporları, kontrolör raporları, bilgisayar kayıt­ları karşılıklı olarak kontrol edilir. Kayıtlar arasında uyuşmazlık bulunması halinde uyuşmazlığın nedenleri araştırılır.

Bu konuyla ilgili gişe görevlisi kontrolörler raporları ve varsa gişe kapatma tutanağı Eka Elektronik Mü­hendisliğine verilerek bu konuda iş zaptı hazırlanması Ekb talep edilir. Gişe memurunun tahsilat hatası bulunması halinde bu miktar tahsilat hatası olarak kaydedilir. Tahsilat hatalarının tahsili ile ilgili olarak daha önce alınan taahhütnameye dayanılarak borç miktarı eşhas borçları hesabına kaydedilir. Normal kasa açıkları dışındaki tahsilat hatalarında sahte para bu­lunması ve gişe memurunun borcu kabul etmemesi hallerinde gişe memurları hak­kında soruşturma açılır ve soruşturma sonucuna göre işlem yapılır.

Saymanlığın Bankada iki ayrı hesabı bulunacağından, her iki hesap için ayrı ayrı banka defteri tutulur. Bunlar :. Bankaca, satılan biletler karşılığında tahsil edilip, geçiş ücret­leri hesabına kaydedilen ve dekontla Saymanlığa bildirilen paralar için bu defterin zimmet tablosuna bankaca bu hesaptan geçiş ücretleri hesabına aktarı­lan paralar matlup tablosuna kaydedilir. Bankaca geçiş ücretleri ve Asansör yolcu ücretleri olarak tahsil edilen paralarla bilet satış hesabından bu hesaba aktarılan paralar bu defte­rin zimmet tablosuna, saymanlık cari hesabına aktarılan paralar maklup tablo­suna kaydedilir.

Bu defter Bankaya ödenecek komisyonun hesaplanması ve tüm geçiş ücretlerinin kontrolü için tutulur. Saymanlığın bütün banka işlemlerinin kay-?

Ancak kullanılmış ücretli bilet tutarları ay sonlarında bir kalem­le bankaca bilet satış hesabında Saymanlık cari hesabına aktarılacağından def­tere bunlar ay sonlarında ve bir kalemle kaydolunur. MADDE Geçiş ücretlerinin Muhasebe kayıtlarına alınması: Geçiş ve asansör yolcu ücretlerinin saymanlık hesabına intikalinde, banka cari hesabına zimmet, Saymanlıklar arası gönderilen ödenen ve alınan paralar hesabına matlup yazılır. Veznece yapılacak tahsilat, banka cari hesabına zimmet, bütçe gelirleri hesa­bına matlup kaydedilir. Sayım sonunda noksan çıkan sahte ve kabar iti i paralar veya kayıt yan­lışlıkları nedeni ile ilgililere tanzim ettirilecek paralar; eşhas borçları hesabına zimmet, bütçe gelirleri hesabına matlup kaydedilir ve tahsil edildikten sonra ay sonlarında köprü geçiş hesabına alınır.

Oturum Aç. Mevzuatı EUR-Lex. Resmî Gazete Tarihi: MADDE 3- Görevli personel ve sorumlulukları : Tahsilat işlemlerinin yürütülmesinde görevli personelin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir. MADDE 4- Teftişlerde belge ibrazı ve resmi dairelere bilgi verme : Belgeler ve defterler, denetçilere, müfettişlere ve mahkeme kararı ile inceleme yapacak yetkili şahıslara istekleri halinde gösterilir.

MADDE 5- İşlemlerde gizlilik ve yolsuzlukların ihbarı mecburiyeti : Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerde görevli personel görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri gizli tutmak ve gördükleri usulsüzlük veya yolsuzlukları üst makamlara duyurmak mecburiyetindedirler. MADDE 8- Banka hizmetleri : Bu Yönetmeliğin kapsamına giren işlerden elde edilen hasılatla ilgili banka hizmetleri " sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu"nun 41 inci maddesine göre Merkez Bankası veya onun muvafakati ile muhabir bankayla yapılacaktır. MADDE Gişe görevlileri kimlik kartları : Her gişe görevlisinin gişelerdeki kayıt masasını çalıştırmaya yarayan ve ayrıca kompüterin gişe görevlisinin kimliğinin tespit etmesini sağlayan, üze­rindeki kimlik numarası ile yalnız ait olduğu gişe görevlisi tarafından kulla­nılan ve muhafaza edilen özel kimlik kartlarıdır.

https://apkeysocmu.tk

Boğaziçi Şube Kavacık Renault Yetkili Servis | KolayOto Servis

MADDE ücretli biletler : Karayolları Genel Müdürlüğünün resmî araç ve taşıtları da dahil diğer bütün resmî taşıt ve araçlar köprü geçişi için ücrete tabidirler. MADDE Yabancı Para Alınması : Türk parası bulunmayan yabancı araç ve taşıtlardan geçiş ücreti tahsili : a Üzerinde herhangi bir şekilde Türk parası bulunmayan yabancı araç ve taşıtlardan sadece değiştirilmesine               müsaade edilen yabancı paralar, kâğıt para olarak geçiş ücreti için yeteri kadarı o andaki resmî alış kurundan gişe kontrolörünce alınır, Geçiş ücreti Türk Lirası olarak Gişe görevlisine verilmek suretiyle tahsil edilir.

MADDE Özel Araçların Geçişlerinde ücret Tahsili : 1 Protokol ile ücret Tahsili : Tarifede belirtilmiş araç tiplerinin dışında; genişlik, uzunluk ve ağırlık bakımından farklılık arz eden özel araçların köprüden geçişleri, idarenin özel iznine tabi olup, bunların geçişleri ile ilgili olarak İdarece alınması gereken tedbirlerle yapılması icabeden işlemlerin masrafları ve geçiş ücretleri, idare ile araç sahibi arasında tanzim edilecek protokol la tanzim ve tespit edilerek araç sahibinden Sorumlu Saymanlıkça peşinen tahsil edilir.

Geçiş ihlalleri : a Araçların Kaçması K b Yayalar tarafından Aks sayıcılarının Detektörlerin Çiğnenmesi Y c Araçların herhangi bir sebeple süratli gelerek frenlerin zayıf tutması veya dikkatsizlik nedeniyle normal      duramaması halinde kayıt işleminin tamamlanmasından önce aks           sayıcılarının çiğnenmesi önden çiğnenme ö. MADDE Baş kontrolör Olay Raporu : Baş kontrolörlerce, gişe çalışmaları esnasında karşılaşılan olayları, gişe görevlilerince tutulan gişe görevlileri olay raporları ile aynı anda karşılıklı olarak faaliyette bulunan bütün gişeler için tutulan raporlardır.

Olayın tarih ve saati ile ait olduğu şerit ve torba numarası raporda belirti­lir Ek-3 Raporlar, tanzim eden baş kontrolörler tarafından imzalanır, üç vardi­yaya ait baş kontrolör raporları sabah vardiyası Baş kontrolörü tarafından sorum­lu saymanlığa teslim edilir. MADDE Yabancı para değiştirme işleri ile ilgili Belge-Tutanaklar ve yabancı paraların bankaca değiştirilmesi: a   Üzerinde Türk parası bulunmayan yabancı araç ve taşıtların geçiş ücretinin Türk Lirası olarak tahsil edebilmek için yabancı para değiştirilmesi esnasında Türk parasının kıymetini koruma kararına uygun olarak gişe kontrolörü tarafından değiştirme tarihi, saati, sürücünün memleketi, pasaport numarası',ara­cın plâka numarası, alınan yabancı paranın cinsi, miktarı, resmi alış kuru,Türk Lirası değeri ve sürücünün imzası ile değiştirmeyi yapan gişe kontrolörünün adı soyadı ve imzasının kayıtlandığı iki nüsha olarak bir belge tükenmez kalemle ve ikinci nüsha için kopya kâğıdı kullanılarak tanzim edilir.

Ek-4 Bu belgelerin bir nüshası değiştirmeyi yapan gişe kontrolörlerince alınır ve muhafaza edilir. MADDE Gişelerin Arızalanmasında Tutanak Tanzimi : Gişelerdeki kayıt Masalarının arızalanması ve yanlış kayıtlara sebep olması halinde baş kontrolör tarafından elektronik teknisyeni haberdar edilerek gerekli kontrol yaptırılır. MADDE Geçiş ücreti Kayıtları : a Geçiş ücreti kayıtlarının kompüter tarafından tutulması :Geçiş ücreti kayıtları birbirinin yedeği olarak çalışan ve biri arızalandığında diğeri derhal devreye girmek suretiyle aralıksız çalışmayı sağ­layan iki adet kompüter tarafından tutulmaktadır.

EK Raporda sırasıyla kaydedilen bilgiler şunlardır : -Şerit raporunun kompüter numarası, -Hangi gişeye ait olduğu, -Gişe görevlisi No. Tutamayacak şekilde Arızalanması Halinde Geçiş ücreti Kayıtlarının Tutulması: Mevcut her iki kompüterin birden geçiş ücreti kayıtlarını doğru ve eksiksiz olarak tutamayacak şekilde arızalanması halinde geçiş ücreti kayıtla­rının tutulmasında aşağıdaki şekilde hareket edilir : 1-Baş kontrolör tarafından faaliyette bulunan bütün gişe görevlilerine teknik arıza olduğu bildirilerek araçların gişelerden geçişi derhal durdurulur.

EK 4-Arıza Durumu : Arıza durumu elektronik Mühendisine kontrol ettirildikten sonra; tarih, saat, arıza şekli ve biliniyorsa arıza sebebi belirtilerek Müdür veya işletme Şefi, Baş kontrolör, Gişe Kontrolörü ve Elektronik Mühendisi ile birlikte iki nüsha tutanak ile tanzim edilerek tespit edilir. MADDE Gişe Kontrolörünün para sayımına nezaret etmesi ve para sayma odası ile şifreli para atma kasa kapağının devamlı kilitli tutulması: a Sayım odasının kapısı 24 saat kontrol edilir ve kilitli tutulur.

MADDE Kayıtların ve işlemlerin gizli tutulması ve yolsuzlukları ihbar mecburiyeti : Gişe kontrolörleri ve gişe görevlileri görevleri dolayısıyla edin­dikleri bilgileri ve muhafaza ettikleri kayıtları gizli tutmak ve emin bir şekilde muhafaza etmek ve gördükleri usulsüzlük ve yolsuzlukları yazılı olarak üst makamlara duyurmak mecburiyetindedirler. MADDE Dipkoçanlı biletlerin devir teslimi : a Dipkoçanlı biletler sorumlu saymanlıkça gişe kontrolörlerine Ek 'deki form tek nüsha doldurularak zimmet mukabili teslim edilir.

MADDE Para torbalarının teslim sekli: a Ağızları kurşunlanarak kapatılmış para torbaları, iş günlerinde bir defa olmak üzere sabahları, üç günü aşan tatillerde banka ile önceden kararlaştırılacak bir günde teslim edilir. MADDE Paraların banka ilgililerine tesliminden sonraki mesuliyeti: Torbaların banka ilgililerine tesliminden sonra paralar banka mesu­liyetine girmiş olmaktadır. MADDE Sayım neticelerinin Hesaba Geçirilmesi : Bütün torbaların sayım işlemi ikmal edildikten ve her torbadan çıkan üç nüsha liste doldurulduktan sonra toplam sayım neticeleri üç nüsha olarak gün­lük sayım özet listelerine, tarih, torba, şerit ve gişe görevlisi kimlik no.

MADDE Sayım Neticelerinin idareye intikali: Sayımı takip eden ertesi iş günü kasadan para torbalarını teslim alma­ya gelecek banka görevlilerince her torbadan çıkan ve banka tarafından sayım durunu üzerine işlenmiş listelerden ikişer nüsha ile günlük sayım özet liste­lerinden iki nüsha ve dekont Sorumlu Saymana teslim edilir EK-A, EK-B. Ek b Paraların bankadaki sayımında idarece vardiya durumlarına göre seçilecek gişe görevlilerinden bir temsilci bulunacaktır. MADDE Değerlendirmelerin Listelere işlenmesi : Bir güne ait değerlendirmeler bitirildikten sonra: Bunlar banka sayım özet listesindeki sırayla tek nüsha olarak geçiş ücretleri değerlendirme günlük durum özet listesine mürekkeple geçirilir.

Ek Gişe görevlilerinin fazlalık ve noksanlıkları ile aks sayıları fark­ları, her gişe görevlisinin haftalık noksan ve fazla cetvellerine bir nüsha olarak mürekkeple işlenir. MADDE Değerlendirme, ilgili evrakın dosyalama şekli ve muhafazası: Değerlendirmede kullanılan geçiş ücretlerini, değerlendirme günlük durum özeti, banka dekontları, banka sayım listesi, kompüter günlük raporu, gişe görevlisi raporu ve kompüter gişe görevlileri raporu sırası ile günlük olarak klasörlerde ve kilitli dolaplarda muhafaza edilir. MADDE Diğer Tahsilat : Geçiş ücretleri dışında; a Köprü üzerinde arızalanmış araçların çekme ve taşıma ücretleri, b Şoförün veya araç sahibinin rızası ile ödediği hasar bedelleri, c Geçiş ihlâllerinde kaçan araçlara uygulanacak cezalı tarife üç­leri, d Cezalı olarak alınacak benzin ücretleri, e Tarife değişikliği ile idarece geçişlerde yapılacak hizmetler karşılığı alınacak diğer ücretler, Saymanlık Veznesince, vezne alındısı karşılığında tahsil edilir.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde bu ücretlerin tahsil edilebilmesi için sayman mutemedi olarak görevlendirilecek gişe kontrolörlerine zimmetle iki cilde kadar makbuz verilebilir Ek MADDE Geçiş ücretlerini ödemeden kaçıp yakalanamayan araçlar : Geçiş ücretini ödemeden kaçan ve yakalanamayan araçlar için tespit edilmiş Ek plaka No.

MADDE Hasara sebebiyet veren araçlar hakkında yapılacak işlemler : a Hasarın tarifi: Asya tarafından para ödeme gişelerinden başlayan ve Avrupa tarafında ankraj sonunda biten köprü sahası içinde mevcut sabit yapı ve tesisat kısımlarında çarpma veya herhangi bir şekilde maddi zarar husule gelmesi hali hasar olarak tariflenir. MADDE Tahsilat hatalarının kaydı: Banka Sayım Sonuçları Saymanlığa intikal ettikten sonra sayım so­nuçları , gişe görevlileri raporları, kontrolör raporları, bilgisayar kayıt­ları karşılıklı olarak kontrol edilir.

Bunlar : a   Bilet satış hesabı defteri, b   Geçiş ücretleri ve asansör yolcu ücretleri hesabı defteri, Say­manlık cari hesabı defteri a Bilet Satış hesabı defteri: Bu defterler bankaca satılacak bilet­lerin ve bedellerinin. Kanun Hükmünde Kararnameler. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı Kararları. Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri. Bakanlar Kurulu Kararları. Mülga Kanunlar.

Kamu Personel Mevzuatı. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı. Yerel Yönetimler Mevzuatı. Vergi Mevzuatı. Yatırım Teşvik Mevzuatı. Milli Eğitim Mevzuatı. Ceza Hukuku Mevzuatı. Fikri Mülkiyet Mevzuatı. Kamu İhale Mevzuatı. Sadece Başlıklarda Ara.

Mercedes-Benz Türk bakım süreçlerini yeniledi

Ara Gelişmiş arama…. Yeni mesajlar. Sosyal'de ara. Kayıt Ol. Eylül Sistem Toplama Rehberi. JavaScript devre dışı bırakılmış. Daha iyi bir deneyim için tarayıcı ayarlarından JavaScript'i etkinleştiriniz. Rewetigiss Decapat. Katılım 2 Ocak Mesajlar 8 En iyi cevaplar 0 Beğeniler 0. Merhaba, ben guc kaynagı aldım Corsair, 1 yıl oldu ve bozuldu.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik

Sebebi buyuk ıhtımal elektrik kesilmesi, elektrik cok sık bir sekilde gidip geliyordu. Vatan'dan aldım ürünü ve garantiye gondermek istiyorum. Yardım eder misiniz? XiVirtue Centipat. Katılım 16 Aralık Mesajlar En iyi cevaplar 3 Beğeniler Büyük ihtimal almıyacaktırlar. Elektirik devrelerindeki sorunu görünce para iadesi yapmazlar diye tahmin ediyorum.

Boğaziçi bilgisayar arıza takip - En güncel facebook şifre kırma

BvLgaRi Terapat. Katılım 18 Haziran Mesajlar PSU'yu kutusuna koy faturayla birlikte en yakın şubeye git durumu izah et.

Garanti Takibi

Olmazsa Corsair Türkiye distribütörüne ulaşmaya çalışırsın. Boğaziçi Bilgisayar Garanti Sorgulama. HdAuSrAaN dedi:. Olmazsa Corsair'e ticket atmayı denersin. Onur Altuğ Sever Gigapat. Katılım 3 Şubat Mesajlar 9. Vatan alır Corsair'in servisine yollar Vatan sadece aracı oluyor bu her yerde böyledir, İtopya'dan da alsan yine Corsair servisine yollar fark etmez. Karar verici Corsair olur. Katılım 4 Nisan Mesajlar 2. Arkadaş doğru söylüyor. Vatan burada sadece aracı. Corsair de elektrik kesintilerine garanti vermeyecektir.

Canlı İzle. Digiturk Web Çağrı Abone Merkezi. Tekrar İzle.

Teknik Servis

En sevdiğiniz dizileri kaçırdım diye üzülmeyin, En popüler dizilerin geçmiş bölümlerini tekrar izle ile  dilediğin zaman,  dilediğin yerde izleyebilirsin. Digiturk Web Çağrı Abone merkezi. Seç İzle. Yüzlerce seçkin filmi, en popüler dizileri, belgesel, çocuk, yaşam, müzik ve spor yayınlarını seç izle ile canınız ne zaman isterse izleyebilirsiniz.!

Digiturk Web Çağrı abone merkezi. Kirala İzle. Digiturk web çağrı abone merkezi.